STATUT

STATUT FUNDACJI EUROPA UKRAINIE

STATUT FUNDACJI EUROPA UKRAINIE

Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja Europa Ukrainie, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 2. Fundacja została ustanowiona przez:
1. Adama WNUK, syna Romana i Krystyny , PESEL: XXXXXXXXXXX oraz
2. Liudmyle PODOLCHUK, córkę Wasyla i Walentyny, PESEL: XXXXXXXXXXX,
(zwani dalej: Fundatorami), aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Józefa Ogielskiego w Kancelarii Notarialnej Waldemar Gryboś i Józef Ogielski Spółka Cywilna we Wrocławiu, przy ul. Wita Stwosza 1-2, 50-148 Wrocław, w dniu 20 kwietnia 2022 r. rep. A nr 6069 /2022.

§ 2
Siedzibą Fundacji jest miasto Dzierżoniów.

§ 3
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

§ 4
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw rodziny i polityki społecznej.

Cele i zasady działania Fundacji
§ 5
1. Zasadniczym celem Fundacji jest niesienie pomocy obywatelom Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, realizowanej poprzez wsparcie w znalezieniu zakwaterowania, pomoc medyczną i socjalną.
2. Dodatkowymi celami statutowymi Fundacji są:
a) Działalność charytatywna w szczególnie uzasadnionych przypadkach;
b) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej obywateli Ukrainy;
c) Promowanie edukacji obywatelskiej, wspieranie samodzielności i integracji obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej;
d) Działania na rzecz ochrony praw człowieka;
e) Działalność na rzecz promocji kultury i tradycji Rzeczpospolitej Polski i Europy wśród obywateli Ukrainy;
f) Działalność na rzecz promocji kultury i tradycji Ukrainy wśród obywateli RP;
g) Wsparcie pomocy medycznej na terenach objętych konfliktem zbrojnym;
h) Niesienie pomocy na rzecz ogółu osób poszkodowanych przez działania wojenne na terytorium Ukrainy oraz członkom ich rodzin,
i) Działalność wspomagająca odbudowę gospodarki i infrastruktury Ukrainy ze zniszczeń wojennych;
j) Pomoc humanitarna dla obywateli Ukrainy;
k) Wsparcie integracji obywateli Ukrainy na terenie RP, w szczególności w zakresie organizacji kursów języka polskiego;
l) Wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej;
m) Wsparcie ochrony prawnej obywateli Ukrainy na terenie Unii Europejskiej.

§ 6
Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:
a) Pomoc społeczną i finansową dla obywateli Ukrainy;
b) Koordynowanie współpracy z partnerami Fundacji w zakresie realizacji jej celów statutowych;
c) Pomoc cudzoziemcom w wypełnieniu formalności związanych z pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
d) Wsparcie i pomoc w zakresie poszukiwania zatrudnienia;
e) Organizowanie miejsc noclegowych dla cudzoziemców;
f) Wsparcie i pomoc w zakresie poszukiwania stałego lub czasowego zakwaterowania dla cudzoziemców;
g) Uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność organizacji pożytku publicznego;
h) Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla obywateli Ukrainy, w których udzielane są porady oraz wsparcie prawne i integracyjne;
i) Organizowanie zbiórek żywności oraz środków farmaceutycznych i medycznych;
j) Tworzenie i organizowanie magazynów z pomocą humanitarną dla obywateli Ukrainy na terenie Ukrainy i Unii Europejskiej;
k) Tworzenie i organizowanie punktów gastronomicznych;
l) Organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym;
m) Działalność informacyjną; n) Działalność wydawniczą;
o) Wsparcie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy organizacjami sfery społecznej, instytucjami publicznymi, jednostkami samorządowymi, przedsiębiorstwami i firmami prywatnymi oraz placówkami badawczymi i edukacyjnymi państw europejskich i Ukrainy;
p) Działalność charytatywną.

Majątek i dochody Fundacji
§ 7
1 . Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Na działalność statutową z funduszu założycielskiego Fundacja przeznacza kwotę 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
3. Na działalność gospodarczą z funduszu założycielskiego Fundacja przeznacza kwotę 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

§ 8
1. Przychody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji od osób prawnych,
c) zbiórek publicznych,
d) majątku fundacji,
e) odsetek i lokat bankowych,
f) gromadzenia darowizn środków pieniężnych, w tym także środków przekazanych z 1% podatku dochodowego przy spełnieniu przez fundację wymagań przewidzianych przepisami prawa, darów i innych dóbr przekazywanych na działalność statutową, samodzielnie lub za pomocą umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi umożliwiającymi realizowanie założonych celów,
g) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ.
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Władze Fundacji
§ 9
Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd Fundacji
§ 10
1. Zarząd Fundacji jest organem uchwałodawczym oraz wykonawczym Fundacji i składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych jednomyślnie przez Fundatorów na pięcioletnią kadencję.
2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.
3. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
6. O ustaniu członkostwa w Zarządzie decydują Fundatorzy w wyniku jednomyślnej uchwały.
7. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednego z pozostałych członków Zarządu,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
d) nienależytego wypełniania funkcji członka zarządu,
e) istotnego naruszenia postanowień statutu.
8. W przypadku zmiany członka Zarządu, pozostali członkowie Zarządu wybierają jego następcę w drodze jednomyślnego głosowania.
9. W przypadku zmiany całego Zarządu, odchodzący Zarząd powołuje nowy Zarząd, wskazując Prezesa.
10. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach tego organu z tytułu pełnienia funkcji.
11. Członkowie Zarządu mogą otrzymać również zwrot poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu.
12. Wysokość wynagrodzenia oraz zwrot poniesionych wydatków ustala i przyznaje Zarząd w formie uchwały.

§ 11
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g) zmiana statutu,
h) łączenie lub likwidacja Fundacji.

§ 12
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Sposób reprezentacji
§ 13
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Fundacji w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Fundacji uprawnieni są Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie. Do składania oświadczeń w sprawach niemajątkowych w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w sprawach niemajątkowych uprawnieni są Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie.

Zmiana Statutu
§ 14
Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy w drodze uchwały lub Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich Członków Zarządu.

Działalność gospodarcza Fundacji
§ 15
1. Dla realizacji celu wskazanego w § 5, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do celu, w szczególności w zakresie wytwarzania usług lub handlu, na rachunek własny lub za pośrednictwem, w kraju i za granicą.
2. Fundacja przekazuje cały uzyskany dochód na realizacje celów statutowe.
3. Fundacja w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może zawierać umowy z podmiotami zewnętrznymi, umożliwiającymi realizowanie założonych celów.
4. Rachunkowość oraz księgi handlowe Fundacji powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
5. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
6. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2022 r.
7. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
- PDK 10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;
- PDK 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
- PDK 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek;
- PDK 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detalicznaprowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- PDK 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- PDK 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- PDK 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- PDK 47.99 .Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- PDK 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- PDK 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
- PDK 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
- PDK 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
- PDK 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
- PDK 58.11.Z - Wydawanie książek;
- PDK 58.13.Z - Wydawanie gazet;
- PDK 58.14.Z- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- PDK 58.19 .Z- Pozostała działalność wydawnicza;
- PDK 58.21.Z- Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
- PDK 58.29 .Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- PDK 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- PDK 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- PDK 59.13.Z - Działalność związana z dystiybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- PDK 59.14.Z- Działalnośćzwiązana z projekcją filmów;
- PDK 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- PDK 63.11.Z – Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi, hosting i podobna działalność;
- PDK 63.12.Z- Działalność portali internetowych;
- PDK 63.99 .Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nieklasyfikowana;
- PDK 68.20.Z- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- PDK 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- PDK 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami;
- PDK 77.32.Z- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- PDK 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- PDK 77.39 .Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- PDK 78.10.Z- Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i - pozyskiwaniem pracowników;
- PDK 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- PDK 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej;
- PDK 84.12.Z - Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych;
- PDK 85.32.C- Szkoły specjalne przysposabiające do pracy;
- PDK 85.52.Z - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- PDK 85.59 .A - Nauka języków obcych;
- PDK 85.59 .B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- PDK 85.60.Z- Działalność wspomagającą edukację;
- PDK 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie - indziej niesklasyfikowana;
- PDK 87.90.Z- Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem; - PDK 88.91.Z- Opieka dzienna nad dziećmi;
- PDK 88.99 .Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- PDK 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
- PDK 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
- PDK 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
- PDK 93.19 .Z - Pozostała działalność związana ze sportem;
- PDK 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;

Połączenie z inną fundacją
§ 16
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 17
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały, która dla swej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.

Likwidacja Fundacji
§ 18
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 19
Środki majątkowe pozostałe po Fundacji należy przeznaczyć na cele statutowe Fundacji.

Postanowienia końcowe
§ 20
Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji.